Referat af generalforsamling 28 september 2018

Pkt 1: Valg af ordstyrer
Formanden Paw foreslog sig selv, der var ingen protester.

Pkt 2: formandens beretning
Formandens beretning omhandlede de forskellige arrangementer i sæsonens løb – opstartsmøde, cykelgudstjeneste, 50 km løb, enkeltstart, sommergrill hos Carsten Knudsen, 25 års jubilæum tur til Skarø og holdstart. Alle arrangementer har haft god tilslutning.
Sæsonen har været præget af mange styrt, med forskellige årsager. Bestyrelsen er indstillet på at lave forebyggende arbejde. Vi skal gøre alt for at forebygge og forhindre disse styrt/ulykker.
Kommunikationen i klubben varetages af Jørgen Burchardt på klubbens hjemmeside samt på vores facebookside, hvor Jørgen Nielsen er flittig bidragsyder. Tak for det.
Også tak til Hans Rasmussen, der møjsommeligt registrerer fremmødet til onsdagsturene og så selvfølgelig til Bjarne Jensen, der har det vigtige ansvar for at der er rigeligt med øl og vand i køleskabet.
Statistik på de forskellige arrangementer blev læst op. Klubben tæller 93 medlemmer uforandret fra 2017, men opmærksomheden var størst omkring hvem der havde flest antal fremmødte onsdage i denne sæson.
Per Krampi blev vinder, og modtog kæden for at havde mødt 26 gange ud af 28 mulige.
Desuden modtag Per også en check lydende på en cykeltur til Vissenbjerg for suverænt at have indtaget flest øl efter træningsturene. 
Der var få kommentarer til beretningen og dirigenten bad om korte indlæg vedr. forebyggelse af styrt. Enighed om at tage det op på opstartsmøde næste år. Per Hansen kommer med oplæg.

Pkt 3. Regnskab
Bent Meier aflagde beretning- klubben har pt overskud, som vi sad og spiste (drak) op, nyt tøj planlagt næste år med opfordring til sponsorater. Der var ingen bemærkninger.
Der er afprøvning af tøj hos Magic Sport d. 10. 10. fra kl 16-19

Pkt 4. Fastsættelse af kontingent
Kontingent forbliver 700,- foreslået og vedtaget.

Pkt 5. Valg til bestyrelse
Formanden takkede for fem gode år og ønskede ikke genvalg, men foreslog Ole Andersen. Der var ingen modkandidater og Ole takkede for valget.
Desuden træder Poul Erik Jensen ind i bestyrelsen som føl på kassererposten, da Bent Meier ønsker at stoppe med udgangen af 2019.
Den øvrige bestyrelse med Carsten Knudsen, Bent Th Bendixen og Bent Meier fortsætter.

Pkt 6: Valg af revisorer
Genvalg til Hans Rasmussen og Søren Schmidt

Pkt 7: Evaluering af de nye starttider her i 2018

Der var lidt diskussion om at rykke på tiderne i begge retninger med 15 min.
1,5 timer varighed er fint. Mødetid kl 16:45 fastholdes

Pkt 8: Nye tiltag 2019
Der var enighed om at forbedre modtagelse af nye medlemmer og vejlede mht hvilken gruppe man skal køre i. Det blev også pointeret at man skal holde sig til den gennemsnitsfart, som gælder for den gruppe man kører i.
Jens Arendal påtog sig at være garant for at tage godt imod nye ryttere.
Jesper Hansen talte om tillid til gruppen man vælger at køre i, kan være afgørende for hvilken gruppe man vælger.

Pkt 8: Evt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede af.
Allan Hansen takkede den afgående formand for et veludført hverv som formand.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 22.40.

Udtrækning af gevinster blandt deltagerne:
Gert Lykke Pet. Gavekort til Ringe Handelsstandsforening
Allan Hansen 1 års kontingent
Jesper Hansen Nyt klubtøj

Referent: Stig Kjeldberg