Generalforsamling 16. juni 2021

Generalforsamling i Ringe Cykelklub.
Onsdag den 16 juni kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdtes i lokalerne hos Gislev Rejser.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden.:
1. Valg af diregent og min 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskabfremlæggelse til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontigent
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer og 1 Suppleant
På valg er Ole Andersen og Bent J Bendixen de modtager genvalg. Subleant er Thorbjørn Wahl ønsker ikke genvalg
7. Valg af: 2 Revisorer
På valg er Hans Rasmussen og Bent Meier, de modtager genvalg.
8. Oplæg til kommende sæson
9. Eventuelt
Referat:
Til genralforsamlingen var der mødt 26 medlemmer
Første punkt på dagsordnen var valg af diregent her blev valg Erik Pallesen samt 2 stemmetællere, stemmetællerne blev der ikke brug for.
Formanden bød velkommer og fortale om det forløbne år, og hvor vanskeligt det havde været p.g.a corona epedemien.
Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.
Kasseren fremlagde regnskabet, her blev der diskuteret meget omkring den store udgift der havde været i forbindelse med indkøb af tøj.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Fastlæggelsen af kontigent blev godkendt med 700 kr.
Punkt fem indkomne forslag dem var der ikke kommet nogen af.
Punkt seks valg af bestyrelse her blev valgt Ole Andersen og Bent J Bendixen som subleant var Thorbjørn Wahl som ikke ønskede genvalg – som subleant blev Dorte Pedersen valgt.
Punkt syv valg af revisorer her blev genvalgt Hans Rasmussen og Bent Meier.
Punkt otte var oplæg til den kommende sæson.
Onsdag den 30/6 sommerafslutning hos Carsten Knudsen.
Holdløb den 25/8 start på Industrivej ved Carsten Knudsen
Sidste træningsdag er den 29 september.
Afslutning på sæsonen fredag den 24/9 – vi holder afslutningen som vi plejer med bowling og derefter spisning i Gislev Rejsers lokaler.
Under eventuelt var der mange kom med foskellige forslag her var blandt andet:
Der blev lovet at vi strammer op,at man gennemsnitlig kører i den hastighed som står på den kegle man har valgt at køre træningsturen
Nogle mente at der ikke blev taget godt nok af de nye medlemmer, det var meget i forbindelse med den facebook som er kørende.
Ønske om 100 km løb i august som vi før havde haft, her kunne også være en 50 km for den der ikke cyklede så langt.
Man skulle også være bedre til at køre sammen. Man talte en del omkring facebook, samt de hold som frivilligt kørte fra torvet.
Der blev også foreslået en tur på Odense cykelbane, og at mandags kørslen organiseres bedre.
Under formandens afluttende bemærkninger fortalte han vi havde fået en ansøgning fra MBT om sammenlægning og at bestyrelsen havde beslutet ikke at sammenlægge – men han lovede at bestyrelsen ville tage det op igen.